Voorwaarden winactie Nieuwsbrief nr. 19

Actievoorwaarden

 1. De organisator van deze winactie is gemeente Tholen.
 2. Deelnemen kan van [1 april 2019 – 30 april 2019 ].
 3. Deelname staat open voor lezers van de nieuwsbrief van Jeugd- en Jongerenwerk Tholen. Medewerkers van gemeente Tholen komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van de winactie is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.
 4. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Gemeente Tholen behoudt zich het recht voor om u zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of uw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat u één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.
 5. Indien de deelnemer jonger dan 16 jaar is, moeten wij toestemming van de ouders hebben (art. 8 AVG). De deelnemer geeft dit aan door het telefoonnummer van een van de ouders/verzorgers op te geven in het mail adres.
 6. Gemeente Tholen belt, bij deelnemers jonger dan 16 jaar, steekproefsgewijs de ouder/verzorger om te vragen of toestemming gegeven is.
 7. De prijs bestaat uit een VVV-bon met een waarde van € 50,00.
 8. De winnaars worden door gemeente Tholen gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail.
 9. De winnaar heeft drie dagen de tijd om te reageren op de e-mail. Na deze termijn behoudt gemeente Tholen zich tot het recht een nieuwe winnaar te kiezen. Gemeente Tholen is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.
 10. De looptijd van de winactie wordt bekend gemaakt via social media, de website en via de regionale pers. Deelname aan de winactie bestaat uit het aanmelden van uzelf via e-mailadres: naomi.vanmierlo@tholen.nl onder vermelding van naam, adres, woonplaats en leeftijd. Uitslagen van winacties worden binnen 3 maanden bekend gemaakt via de sociale media en de website. De winnaar wordt gecontacteerd door gemeente Tholen om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstellingen.
 11. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn ook niet op naam overdraagbaar.
 12. Uitslagen van gemeente Tholen zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Gemeente Tholen behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
 13. Gemeente Tholen behoudt zich tevens het recht deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 14. De deelnemer geeft BIJ DEELNAME AUTOMATISCH toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens. HET GAAT HIERBIJ OM E-MAILADRES, NAAM, LEEFTIJD, ADRES EN WOONPLAATS. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. DIT BETEKENT DAT UW voor en achternaam worden gedeeld op social media en de website. Verder is gemeente Tholen gerechtigd de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen die betrokken zijn bij de betreffende winactie. De gegevens van deelnemers worden 3 maanden na afloop van de winactie verwijderd.
 15. Op deze winactie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houden de geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Gemeente Tholen behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische e/of juridische redenen